ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η Οδηγία 2001/43/EC και τις εκπομπές θορύβων, υποχρεώνει νέα ή πρόσφατα εγκεκριμένα οχήματα να υποβάλλονται σε διαδικασία έγκρισης τύπου για θόρυβο των ελαστικών.

Σήμανση έγκρισης τύπου για το θόρυβο

Η έγκριστη τύπου για το θόρυβο του ελαστικού δηλώνεται με το γράμμα “S” (για το Sound) και αναγράφεται στο πλευρό, μετά τον αριθμό έγκρισης τύπου.