Warunki korzystania ze strony

POLITYKA


WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


WWW.DRIVERCENTER.EU


1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ.


Strona internetowa WWW.DRIVERCENTER.EU daje dostęp UŻYTKOWNIKOWI do wielu informacji, usług, danych, promocji i ofert (w dalszej części dokumentu "treści") w imieniu spółki DRIVER POLSKA SP. Z O.O. lub właścicieli licencji.


UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność taka obejmuje również informacje i/lub dane niezbędne do uzyskania dostępu do określonych usług czy treści.


Informacje i/lub dane UŻYTKOWNIKA są przekazywane dobrowolnie, za jego wyraźną zgodą, ponieważ jest on odpowiedzialny za ich prawidłowość i prawdziwość. W związku z tym UŻYTKOWNIK otrzymuje hasło dostępu, zobowiązując się korzystać z niego w sposób odpowiedzialny, rozsądny i poufny.


UŻYTKOWNIK zobowiązuje się również do prawidłowego korzystania z treści i usług oferowanych przez spółkę DRIVER POLSKA SP. Z O.O. za pośrednictwem jej strony internetowej. Nie może jej wykorzystywać do m.in:


prowadzenia działalności niedopuszczalnej lub niezgodnej z prawem, bądź sprzecznej z dobrą wiarą i porządkiem publicznym;


rozpowszechniania treści i propagowania postaw rasistowskich, ksenofobijnych, pornograficznych, niezgodnych z prawem, popierających terroryzm lub naruszających prawa człowieka;


wyrządzania szkód w systemach fizycznych i logicznych spółki DRIVER POLSKA SP. Z O.O. lub jej dostawców, bądź osób trzecich;
wprowadzania do sieci lub rozpowszechniania w niej wirusów informatycznych lub jakiegokolwiek innego systemu fizycznego lub logicznego, który może doprowadzić do tego rodzaju szkód;
podejmowania prób włamania się do kont poczty elektronicznej innych użytkowników poprzez modyfikowanie lub manipulowanie ich wiadomościami. Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do usuwania ewentualnych komentarzy i treści obraźliwych, dyskryminujących, szkodliwych dla młodzieży i dzieci, naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne lub które uzna za nieodpowiednie do publikowania. Niemniej jednak spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. nie odpowiada za opinie wyrażane przez użytkowników przy pomocy narzędzi dostępnych na jej stronie internetowej.
 

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ.


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych z jej stroną internetową. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Tytułem przykładu: obrazy, dźwięk, nagrania dźwiękowe, filmy, oprogramowanie i teksty; znaki firmowe lub logotypy, zestawienia kolorystyczne, struktura i wzory, dobór zastosowanych materiałów, programy komputerowe niezbędne do działania, dostępu i korzystania ze strony.


Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści innych firm stanowią własność posiadaczy odpowiednich licencji.


W myśl postanowień Ustawy o Własności intelektualnej zabrania się powielania, rozpowszechniania i publicznego komunikowania (w tym udostępniania) całości lub fragmentów treści strony internetowej spółki DRIVER POLSKA SP. Z O.O. w celach handlowych, na jakimkolwiek nośniku i przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, bez uprzedniej zgody spółki DRIVER POLSKA SP. Z O.O.


UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw Własności intelektualnej i przemysłowej spółki DRIVER POLSKA SP. Z O.O. Może wyświetlać, a także drukować treści zawarte na stronie, kopiować je i zapisywać na dysku twardym swojego komputera oraz na każdym innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że będzie z nich korzystać tylko i wyłącznie w celach osobistych i prywatnych.


UŻYTKOWNIK nie może usuwać, modyfikować ani ingerować w jakiekolwiek urządzenia zabezpieczające, zainstalowane na stronie internetowej DRIVER POLSKA SP. Z O.O. w celu jej ochrony.


3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. w żaden sposób nie odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody, wywołane na skutek (tytułem przykładu): błędów lub braków w treści, braku dostępu do strony z powodu problemów technicznych, lub komentarzami któregokolwiek z UŻYTKOWNIKÓW, sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.


Jeżeli UŻYTKOWNIK zauważy treść niezgodną z obowiązującym prawem, może skontaktować się ze spółką DRIVER POLSKA SP. Z O.O., która usunie ją w możliwie jak najkrótszym czasie. Dziękujemy za współpracę.

 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI


Strona internetowa WWW.DRIVERCENTER.EU zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych. Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. w żaden sposób nie kontroluje takich stron ani ich treści.


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści linków lub hiperłączy do innych stron internetowych ani nie gwarantuje ich dostępności technicznej, jakości, niezawodności, prawidłowości, kompletności, zgodności z prawdą i Konstytucją zawartych tam materiałów lub informacji.


Tym samym wprowadzanie łączy zewnętrznych nie świadczy o jakimkolwiek powiązaniu, fuzji czy partnerstwie z podmiotami związanymi z takimi stronami internetowymi.

 

 5. ZMIANY I PRAWO DO WYKLUCZENIA


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O., zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia uznanych za stosowne zmian na swojej stronie internetowej, z możliwością zmiany, usuwania lub dodawania treści i usług, a także sposobu ich przedstawiania lub wynajdywania na stronie internetowej.


Ponadto spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O., może w dowolnym momencie zmienić POLITYKĘ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, aktualizując również jej treść na stronie.


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O., właściciel strony internetowej WWW.DRIVERCENTER.EU zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wycofania bez uprzedzenia dostępu do strony i/lub oferowanych na niej usług, w imieniu własnym lub osób trzecich, wobec UŻYTKOWNIKÓW, którzy nie przestrzegają niniejszej POLITYKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

 

6. PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE


Spółka DRIVER POLSKA SP. Z O.O. stojąc na straży przysługujących jej praw, w charakterze właściciela strony internetowej WWW.DRIVERCENTER.EU, zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich kroków prawnych, określonych prawem cywilnym i karnym, w przypadku pogwałcenia POLITYKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, lub niewłaściwego korzystania ze strony internetowej.


Relacje między spółką DRIVER POLSKA SP. Z O.O., a UŻYTKOWNIKIEM są regulowane prawem hiszpańskim,a wszelkie spory będą rozstrzygane przed Sądem w Barcelonie.