POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE PRAWNE

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 21 lipca 2020 r.

1.1 Prywatność Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowa. Niniejsza polityka prywatności (zwana “Polityką Prywatności”) obejmuje i ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na Twój temat podczas przeglądania naszej strony internetowej lub gdy podajesz swoje dane za pośrednictwem naszej strony/stron internatowych.

1.2 Driver Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198725 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, NIP 113-24-74-043 (zwana dalej “Driver”, “my”, “nas” lub “nasz”, odpowiednio) działać będzie jako Administrator Twoich danych osobowych dla celów wyszczególnionych w części 3. niniejszego dokumentu.

2. GROMADZENIE INFORMACJI

2.1 Gromadzimy dane osobowe, które zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane "RODO"), zawierają informacje, które mogą służyć do zidentyfikowania Twojej osoby, obejmując – lecz nie ograniczając się do – imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, państwo, województwo, numer telefonu, adres e-mail (zwane dalej "Dane Osobowe").

Informacje, które nam przekazujesz

2.2 Możesz zostać poproszony o przekazanie nam wybranych Danych Osobowych za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie/stronach internetowych oraz/lub kiedy zwracasz się do nas z prośbą o kontakt oraz/lub podczas wybranych wydarzeń, dla celów wyszczególnionych w części 3. niniejszego dokumentu. Dane Osobowe, które nam powierzasz mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, oraz wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz przeglądając stronę internetową lub kontaktując się z nami.

2.3 Możemy gromadzić Twoje dane takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, adres zamieszkania oraz wszelkie inne dane przekazane nam przez Ciebie, kiedy odwiedzasz naszą stronę, przesyłasz zapytanie za pośrednictwem naszej strony/stron, przesyłasz formularz rejestracyjny opon lub kiedy nawiązujesz z nami kontakt.

Informacje techniczne

2.4 Podczas przeglądania przez Ciebie naszej strony/stron internetowych, możemy gromadzić informacje pozwalające na identyfikację Twojego komputera oraz jego przeglądarki lub jakiegokolwiek innego urządzenia przenośnego używanego przez Ciebie do przeglądania stron internetowych. Informacje te są gromadzone poprzez instalowanie niewielkich plików tekstowych nazywanych “Cookies”, a także innych, podobnych technik informatycznych (wspólnie zwanych w tym dokumencie „Cookies”). Przy kolejnej wizycie na naszej stronie/stronach internetowych, poza innymi funkcjami, zapamiętane wcześniej Cookies pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę. Cookies mogą przechowywać Twoje unikatowe identyfikatory, preferencje użytkownika oraz pozostałe informacje zgodnie z opisem znajdującym się w naszej Polityce Cookies.

2.5 W celu uzyskania więcej informacji na temat plików Cookies, jakich używamy, zapoznaj się z Polityką Cookies zamieszczoną na naszej stronie.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

(i) umożliwienie rejestracji na naszej stronie/stronach internetowych;

(ii) udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie;

(iii) udzielenie informacji, o które prosiłeś, np. o nowym produkcie lub usługach świadczonych przez Driver Polska;

(iv) umożliwienie wzięcia udziału w wybranych aktywnościach, wydarzeniach, inicjatywach lub konkursach.

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych na potrzeby wymienione w części 3. jest konieczne, aby spełnić Twoje żądanie, dlatego też nie jest wymagana Twoja uprzednia zgoda.

3.2 Driver może przetwarzać Twoje Dane Osobowe także dla celów marketingowych, jak zostało to opisane w części 7. poniżej, jednak wymaga to Twojej wcześniejszej zgody.

3.3 Przekazanie nam przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne na potrzeby opisane w niniejszej cześci 3.; w przypadku, kiedy nie przekażesz nam swoich Danych Osobowych, uniemożliwisz nam podjęcie działań w celu realizacji zadań wymienionych w powyżej.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa lub jak poniżej:

(aDo spółek z grupy Pirelli. Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do spółki Pirelli & C. S.p.A. oraz/lub jakiejkolwiek spółki od niej zależnej na terenie Europy.

(bStronom Trzecim (Usługodawcom, Dostawcom). W przypadku, kiedy Twoje Dane Osobowe zostały przekazane w celu wzięcia udziału w aktywnościach, wydarzeniach, inicjatywach lub konkursach, mogą być one przetwarzane przez usługodawców i/lub firmy ubezpieczeniowe, którym te Dane powierzy Driver. Wspomniane Strony Trzecie podlegają umowom o zachowaniu poufności oraz innym przepisom prawa zakazującym im wykorzystanie przekazanych przez nas informacji do jakichkolwiek celów innych niż wykonanie operacji ściśle związanych z realizacją określonego zadania, chyba że wprost wyraziłeś zgodę lub udzieliłeś wcześniej pozwolenia do wykorzystania danych w innych celach. Strony Trzecie działać będą, jeśli nie stwierdzono inaczej, jako Procesorzy Danych Osobowych.

(cJak dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa. W określonych sytuacjach, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego, wezwania do stawiennictwa, dochodzenia rządowego lub w innych okolicznościach określonych prawnie, możemy być zobligowani do przekazania Twoich Danych Osobowych. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo zgłoszenia do właściwych organów wszelkich działań, które uważamy, w dobrej wierze, za bezprawne lub naruszające obowiązujące przepisy. Możemy ujawnić określone Dane Osobowe, jeśli w naszym przekonaniu takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych i naszego własnego lub w celu wykrycia, zapobiegania lub innego odniesienia się do oszustwa, bezpieczeństwa czy problemów technicznych.

(dTransakcje biznesowe. W przypadku, kiedy chcemy sprzedać lub przenieść własność lub kontrolę nad częścią lub całością działalności spółki, działaniami lub usługami na rzecz osób trzecich, możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych Osobowych potencjalnemu nabywcy zarówno przed jak i po dokonaniu transakcji. Dokonamy tego według i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Każdorazowo, jeśli sprzedaż zostanie przeprowadzona skutecznie, będziemy wymagać zaakceptowania przez nabywcę podobnych do naszych zobowiązań wynikających z Polityki Prywatności, a także, że nabywca będzie przetwarzał i ujawniał Twoje Dane Osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim my jesteśmy do tego uprawnieni na mocy niniejszej Polityki Prywatności. W sytuacji, kiedy transakcja nie dojdzie do skutku, będziemy wymagać od potencjalnego nabywcy, aby nie przetwarzał i nie ujawniał Twoich Danych Osobowych w jakikolwiek sposób i całkowicie je usunął.

5. TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Posiadasz kilka praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Jako mieszkaniec Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami RODO, masz prawo dostępu do swoich danych, które przetwarzamy, poprawiania tych danych, usunięcia ich, limitowania/ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych, przenoszenia swoich Danych Osobowych oraz prawo do bycia poinformowanym o wszystkich możliwych zagrożeniach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, które może skutkować naruszeniem Twojego prawa do poufności oraz praw związanych z ochroną danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy.dept@drivercenter.eu. Możesz także złożyć zawiadomienie we właściwym urzędzie w swoim kraju, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Możliwe jest, że nie będziemy mieć możliwości uwzględnienia wszystkich żądań w odniesieniu do niektórych informacji, jeśli w naszym przekonaniu spowodowałoby to naruszenie jakichkolwiek przepisów lub praw do ochrony danych innych podmiotów.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe: (i) tak długo, jak Twoje konto będzie aktywne (jeżeli ma zastosowanie); (ii) przez okres 1 (jednego) roku od naszego ostatniego kontaktu, wyłącznie w przypadku, kiedy poprosiłeś nas o udzielenie informacji i/lub pomocy; (iii) przez okres wymagany na mocy odpowiednich przepisów prawa Europejskiego w odniesieniu do Danych Osobowych zbieranych na potrzeby określonych aktywności, wydarzeń, inicjatyw lub konkursów; (iv) na potrzeby marketingowe, przez okres 2 (dwóch) lat począwszy od ostatniej komunikacji przesłanej przez Driver, chyba że zgłosiłeś inne żądanie. Ponadto, będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązkami wynikającymi z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych praw (np. prawo do obrony przed roszczeniami). Na Twoje żądanie usuniemy Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to dozwolone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych mającymi zastosowanie do Twojej osoby.

7. KOMERCYJNA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

7.1 Driver oraz spółki z grupy Pirelli zarejestrowane w Europie będą uprawnione do przesyłania do Ciebie wiadomości promocyjnych drogą e-mail (włączając newsletter) oraz wszystkich innych, komercyjnych komunikatów elektronicznych zgodnie z treścią udzielonej przez Ciebie zgody na działania marketingowe. Możesz ograniczyć komunikację otrzymywaną od Driver. W celu odrzucenia komercyjnych wiadomości e-mail otrzymywanych w przyszłości, kliknij link “zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się na końcu każdej wiadomości przesyłanej przez Driver.

8. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Driver będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe na swoich serwerach IT zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH

9.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie przetwarzania i ujawniania informacji przez Driver. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności publikowane na innych stronach internetowych lub w aplikacjach i rekomendujemy zapoznanie się ze wszystkimi stosownymi zasadami, warunkami i politykami prywatności udostępnionymi przez strony trzecie zanim przekażesz im informacje na swój temat.

10. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB NIELETNICH

10.1 Prosimy abyś nie podawał nam żadnych Danych Osobowych bez zgody opiekuna prawnego, jeśli jesteś osobą nieletnią. Po otrzymaniu przez nas informacji, że zebrane dane osobowe dotyczą osoby nieletniej i zostały przekazane bez zgody opiekuna prawnego, niezwłocznie usuniemy te dane. Jeśli posiadasz informacje, że przechowujemy Dane Osobowe osoby nieletniej, prosimy o kontakt na adres privacy.dept@drivercenter.eu.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Posiadamy właściwe protokoły bezpieczeństwa w celu chronienia Twoich Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym użytkowaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikacjom, a także bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą. Udostępniamy bazy danych tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i zgodne z dokładnymi wytycznymi dotyczącymi sposobu ich wykorzystania.

11.2 Jesteś odpowiedzialny za ochronę danych służących do logowania, dlatego rekomendujemy używanie unikatowego hasła do naszej strony/stron internetowych, które różni się od hasła, którego używasz na innych stronach internetowych.

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1 Przepisy i praktyka dotycząca prywatności stale się zmieniają. Z uwagi na powyższe, nasze polityki i procedury są na bieżąco sprawdzane. Nasza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, ale nie ograniczymy Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Data ostatniej zmiany Polityki Prywatności znajduje się na górze dokumentu.

13. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

13.1 W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności lub jeśli chcesz sprawdzić lub edytować swoje Dane Osobowe lub poprosić o usunięcie Danych Osobowych przechowywanych w naszych bazach danych i aktywnie wykorzystywanych, prosimy o kontakt na adres: privacy.dept@drivercenter.eu.