ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης / Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης

Η ιστοσελίδα Driver είναι μία on-line υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας που παρέχεται από την εταιρεία Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα ή κατεβάζετε υλικό από αυτήν, συμφωνείτε να προβείτε σε σύννομη χρήση αυτών και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και μην κατεβάσετε οποιοδήποτε υλικό από αυτήν.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας Driver ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Περιορισμός χρήσης

Το περιεχόμενο των σελίδων της ιστοσελίδας Driver αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Pirelli & C. S.p.A.. Mε την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταφέρετε, ανεβάσετε στο Διαδίκτυο, εκδώσετε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο τμήμα ή το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων της ιστοσελίδας Driver δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της Pirelli, εκτός εάν η Pirelli συναινέσει στο να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα από αποσπάσματα των σελίδων αυτών μόνο για προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης. Η τυχόν κατά τα ανωτέρω συναίνεση για αυστηρά προσωπική χρήση των πάσης φύσεως πληροφοριών της ιστοσελίδας Driver δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην Pirelli ή στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμία ιστοσελίδα πλην αυτής της ιστοσελίδας Driver ή άλλων που ανήκουν στην Pirelli δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση της Pirelli. Επίσης, το όνομα Pirelli καθώς και οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο που περιλαμβάνει το σήμα Pirelli δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονική διεύθυνση δίχως να έχει προηγηθεί γραπτή συναίνεση της Pirelli.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Pirelli, η Driver και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, το οποίο παρέχεται και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων από τους χρήστες. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται καλή τη πίστη και η Pirelli και η Driver καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να είναι ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, όποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα Driver ή ενδιαφέρεται να προβεί ή και προβαίνει σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, δεν πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες αυτές, αλλά να ζητήσει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών ή των προϊόντων και την καταλληλότητά τους για την χρήση για την οποία προορίζονται. Συνακόλουθα, όλες οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση και χωρίς να παρέχουν ή εκφράζουν οποιαδήποτε βεβαίωση ως προς την ποιότητα συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό. Αποκλείεται δε ρητώς δια του παρόντος σιωπηρή παροχή εγγύησης για τα ανωτέρω. Η Pirelli ή οποιοσδήποτε διευθυντής, εργαζόμενος, συνεργάτης, εκπρόσωπος ή σύμβουλός της δε θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, κέρδους, επιχειρηματικής δραστηριότητας, ευκαιρίας σύναψης ή σύναψης συμβολαίων, φήμης ή πελατείας τρίτου ή και για οποιαδήποτε έμμεση ή οικονομική ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε, είτε προέρχεται από συμβατική σχέση ή αμελή συμπεριφορά ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή, προτροπή, παρότρυνση ή υπόδειξη για τη λήψη αποφάσεων ή για την διενέργεια συναλλαγών ή άλλων πράξεων με οικονομικό αποτέλεσμα ή μη. H αξιολόγηση και η αξιοποίηση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας εναπόκειται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια και ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών της. Οι όποιες επιλογές, αποφάσεις και ενέργειες των επισκεπτών - χρηστών είναι προϊόν της δικής τους βούλησης, στον επηρεασμό ή τη διαμόρφωση της οποίας δεν αποσκοπεί η ιστοσελίδα αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Pirelli, η Driver και οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

Παρά την προσπάθεια που καταβάλλει η Pirelli, οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα ίσως περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες μπορεί να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Pirelli ενδέχεται επίσης να βελτιώσει ή/και να αλλάξει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Εάν ανήλικοι επισκεφθούν την ιστοσελίδα Driver ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω αυτής, οι οποίες δύναται να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς για αυτούς, η Pirelli και η Driver δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη. Οι έχοντες την επιμέλεια των ανηλίκων οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των τελευταίων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Οι εδώ αναφερόμενοι περιορισμοί είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να επιβάλλονται εκ της νομοθεσίας περαιτέρω περιορισμοί στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι

Η Pirelli και η Driver δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργήθηκε ή δημοσιεύθηκε από τρίτους και με το οποίο οι σελίδες της ιστοσελίδας Driver διατηρούν συνδέσμους. Η ιστοσελίδα Driver μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών ή προϊόντων τους και τις οποίες η Pirelli και η Driver μπορεί να μην τις έχουν ελέγξει. Εάν αποφασίσετε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα μέτρα που χρειάζονται κατά ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων. Οι σύνδεσμοι δεν σημαίνουν ότι η Pirelli ή η Driver είναι χορηγός ή αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε από τις εταιρίες των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες περιγράφονται στην ιστοσελίδα Driver. Η Pirelli και η Driver δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της ιστοσελίδας Driver, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα Driver, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Πληροφόρηση από εσάς

Οποιοδήποτε υλικό αποστέλλετε στην Pirelli και την Driver, για παράδειγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού, δεν θεωρείται εμπιστευτικό. Η Pirelli και η Driver δεν έχουν καμία είδους υποχρέωση ως προς αυτού του είδους το υλικό, αλλά είναι στην διακριτική ευχέρειά τους να το αναπαράγουν, χρησιμοποιούν, αποκρύπτουν, εμφανίζουν και να το μεταβάλλουν, να δημιουργούν παράγωγα και να τα διανέμουν σε άλλους χωρίς περιορισμό. Επίσης, η Pirelli και η Driver είναι ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης και όχι μόνο, της δημιουργίας, κατασκευής και προώθησης προϊόντων που εμπεριέχουν τέτοιου είδους υλικό. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τέτοιου είδους υλικό είναι κατάλληλο για δημοσίευση και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Pirelli και την Driver εάν οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί εναντίον τους λόγω τέτοιου είδους υλικού ή επ’ αφορμή αυτού.